CCinC: Nieuw registratiejaar & toekomst

  • 26 februari 2020

Start van registratie voor werkjaar 2019 

Vanaf vandaag kan je in CCinC de gegevens voor het werkjaar 2019 registreren via https://cjsm.be/cultuurmonitor. De uiterste datum om de gegevens in te voeren is 30 september 2020. De deadline is bewust verlaat om cultuur- en gemeenschapscentra meer tijd te geven om te registreren. Tegelijkertijd zal deze deadline dit jaar strikt worden toegepast om controle en ontsluiting binnen een relevante termijn te kunnen garanderen. 

Net zoals vorig jaar kunnen ook gemeenschapscentra hun gegevens registreren! 

Denk eraan dat toegang tot CCinC verloopt via digitale sleutel en dat toegangsrechten moeten worden toegekend door uw lokale beheerder van het Gebruikersbeheer van de Vlaamse Overheid. Deze rechten kunnen aangevraagd worden via webformulier of rechtstreeks bij uw lokale beheerder. Voor contactgegevens van uw lokale beheerder kan u terecht op het nummer 1700, het gratis informatienummer van de Vlaamse overheid. Meer informatie over hoe u toegangsrechten kan aanvragen inclusief de link naar het juiste webformulier, vindt u in het stappenplan op het kennisportaal

De CCinC vragenset bestaat uit een gedeelte voor doorgaans eerder statische organisatiegegevens, en een deel voor de registratie van variabele jaargegevens. 

Om registratielast tot een minimum te beperken werd er voor de jaargegevens een basisset aan vragen geïdentificeerd. Deze worden in de toepassing aangeduid met een sterretje (*). De basisset bevat slechts een vijfde van de totale gegevensset. Echter, hoe meer u registreert, hoe beter het inzicht in de eigen organisatie. Hoe meer centra zo volledig mogelijk registreren, hoe betrouwbaarder de analyses van de sector in zijn geheel.  

Ondanks dat vaste gegevens over de organisatie doorgaans weinig wijzingen ondergaan, is het wel belangrijk om deze contact- en infrastructuurgegevens opnieuw te verifiëren. Kijk zeker de algemene contactgegevens na inclusief de officiële naam van uw centrum alsook de gegevens van de opgegeven contactpersonen, en zorg ervoor dat uw profiel een emailadres én telefoonnummer bevat!

Stappenplannen voor het bekomen van toegangsrechten en handleidingen voor registratie in CCinC kunnen geraadpleegd worden op het kennisportaal (http://www.kennisportaalccenbib.be/ccinc-handleiding-en-tutorials) en via de CCinC toepassing. Ingeval van vragen over CCinC, kan u steeds terecht op 02 553 42 26 of via ccinc@vlaanderen.be.  Voor vragen specifiek omtrent toegangsrechten kan u terecht op het nummer 1700.

Ontsluiting van werkjaar 2018 op het kennisportaal 

Eind december 2019 werd het kennisportaal (www.kennisportaalccenbib.be) geupdated met de nieuwe cijfers van werkjaar 2018. Daarnaast wordt er een bijkomende ontsluiting voorzien in de vorm van open data die vrij ter beschikking worden gesteld, deze vind je hier.  

Merk ook op dat vanaf dit jaar de ontsluiting van CCinC en BIOS opgesplitst werd in 2 aparte Qlikview omgevingen: 1 voor cultuur-en gemeenschapscentra en 1 voor bibliotheken. In de nieuwe Qlikview rapportering voor CCinC ("Gegevens cultuurcentra 2006-2018 en gemeenschapscentra 2018") kan er geselecteerd worden op jaartal, cultuur- of gemeenschapscentrum, gemeente, en/of provincie. Dezelfde dashboards per thema bleven behouden (publieksbereik, aanbod, educatieve werking, doelgroepen, personeel, financiën, etc.) en de data van alle voorgaande jaren werden ook toegevoegd aan deze nieuwe omgeving.

De oude Qlikview omgeving ("Gegevens bibliotheken 2006-2018 en cultuurcentra 2006-2018") is ook nog steeds toegankelijk via het kennisportaal en bevat ook de nieuwe data van werkjaar 2018.

Lage registratiecijfers 

Helaas stellen we vast dat het aantal culturele centra dat jaarlijks registreert in CCinC laag blijft. Daar waar nog alle 69 decretaal erkende centra alle data registreerden voor werkjaar 2015, daalde dit cijfer stelselmatig met het wegvallen van de decretale verplichting en inkanteling van de subsidies in het gemeentefonds in 2016. Ondanks grote inspanningen inzake communicatie en ondersteuning naar de centra toe alsook vernieuwing van CCinC, registreerden voor werkjaar 2018 slechts 42 cultuurcentra data voor alle rubrieken. Wel sprongen 20 gemeenschapscentra mee op de CCinC kar dit voorbije jaar maar dit blijft een beperkte dekkingsgraad waardoor CCinC niet meer als betrouwbare en voldoende representatieve bron kan dienen voor sectorbrede analyses van trends en evoluties. Daarnaast is het deelnamecijfer van CCinC ook onvoldoende om deze data te kunnen publiceren als onderdeel van de officieel erkende openbare statistieken van de Vlaamse Overheid. 

Tegelijkertijd begrijpen we deze evolutie ook: met de inkanteling in het gemeentefonds is er minder directe incentive voor culturele centra om alles te registreren, de capaciteit bij de centra om te registreren staat daarbij ook onder druk, de ontsloten dataset beantwoordt onvoldoende aan de kennisnoden bij de centra zelf waardoor motivatie tot registratie onder druk komt te staan, door de beperkte dekkingsgraad en betrouwbaarheid kan de dataset ook geen antwoord meer bieden op sectorbrede vragen, etc. 

Toekomst van CCinC 

Om tegemoet te komen aan deze veranderende context, heeft het departement het initiatief genomen om te starten met een denkoefening over de toekomst van CCInC en hoe monitoring van deze sector beter en efficiënter kan verlopen mét meer toegevoegde waarde voor alle betrokken stakeholders. Het departement heeft tijdens deze denkoefening een aantal scenario’s zorgvuldig afgewogen. Rekening houdend met bovenstaande vaststellingen en de reeds gekozen beleidsrichting om lokale besturen meer autonomie te geven inzake lokaal cultuurbeleid wil het departement graag, in nauw overleg met de sector en andere betrokken partners, inzetten op een beperktere maar relevantere set kernindicatoren en de hiervoor vereiste data verzamelen en ontsluiten via de Lokale Vrijetijdsmonitor vanaf werkjaar 2020. Hierbij wil het departement sterk inzetten op het hergebruik van reeds bestaande databronnen, zoals vooropgesteld in het Bestuursdecreet en het huidige regeerakkoord, zodat registratielast tot een absoluut minimum kan herleid worden en kwaliteit en betrouwbaarheid van ontsloten data kan gemaximaliseerd worden.

Deze voorgestelde piste en de conclusies uit de denkoefening van het departement werden bevestigd door de bevindingen en advies uit een onafhankelijke externe evaluatie van CCinC. Het departement zal zeer binnenkort consultatie opstarten met de sector, VVC en andere betrokken stakeholders om zo tot een gedragen, nuttige en haalbare set van kernindicatoren alsook aanpak te komen.