Disclaimer

Het gebruik van deze website houdt in dat u de onderstaande algemene voorwaarden kent en aanvaardt.

Doel van de website

Deze website bevat informatie over de werking van openbare bibliotheken en cultuurcentra. Gegevens over bibliotheken en cultuurcentra worden geclusterd in acht thematische rubrieken. Binnen elke rubriek kunt u statistieken oproepen die de werking van zowel de bibliotheken als de cultuurcentra op een kwantitatieve manier beschrijven. Aan de hand van die cijfers kunnen evoluties in beeld worden gebracht en kunnen gemeenten onderling vergeleken worden.

De site is in beheer van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Gratis Open Data Licentie voor niet-commercieel hergebruik

Licentie

Deze licentie omvat de voorwaarden voor het hergebruik van datasets in het bezit van een instantie die als ‘open data’ gratis ter beschikking worden gesteld voor niet-commercieel hergebruik. Door het uitoefenen van de rechten verleend in deze Licentie met betrekking tot de aangeboden dataset (het ‘product’), aanvaardt de licentienemer de voorwaarden van de Licentie.

Artikel 1. Interpretatie

Tenzij anders vermeld wordt, hebben de woorden of termen die in deze licentie gebruikt worden, dezelfde betekenis als in het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie.

Artikel 2. Definities

Product: bestuursdocument dat onder deze licentie door de licentiegever wordt ter beschikking gesteld aan de licentienemer. Bestuursdocumenten die persoonsgegevens bevatten vallen niet onder de definitie van product in deze licentie.

Licentiegever: de instantie zoals vermeld in artikel 2 van het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie, die houder is van de intellectuele eigendomsrechten op het product en die de bevoegdheid heeft om de data onder deze licentie ter beschikking te stellen;

Verstrekker: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of groepering ervan aan wie door de licentiegever het recht werd verleend om het Product te verspreiden en ter beschikking te stellen voor hergebruik;

Licentienemer: elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of groepering ervan die onder deze licentie gebruiksrechten krijgt op het product.

Artikel 3. Voorwerp van de licentie

De licentienemer krijgt het niet-exclusieve, wereldwijde recht om het product te hergebruiken voor elk rechtmatig niet-commercieel doeleinde, met inbegrip van het reproduceren, doorgeven, publiceren, en aanpassen van de data.

Artikel 4. Verplichtingen van de licentienemer

De licentienemer verbindt zich ertoe de bepalingen van deze licentie na te leven.

De licentienemer verbindt zich ertoe bij elk hergebruik van het product een bronvermelding op te nemen zoals gespecifieerd door de licentiegever. Bij gebrek aan dergelijke specificatie vermeldt de licentienemer de naam van de licentiegever en zo mogelijk de datum of het jaartal van het product. Wanneer bij het combineren van werken van verschillende bronnen of licentiegevers het redelijkerwijze niet praktisch is om alle bronvermeldingen op te nemen, kan de volgende vermelding worden opgenomen: “bevat overheidsinformatie verkregen onder de Gratis Open Data Licentie voor Niet-Commercieel Hergebruik Vlaanderen v. 1.2”.

De licentienemer verbindt zich ertoe elk onrechtmatig hergebruik van het product te vermijden. Hij verbindt zich ertoe op geen enkele wijze de indruk te wekken dat hij namens de licentiegever handelt of dat aan zijn hergebruik enige officiële status of goedkeuring werd verleend door de licentiegever.

De licentienemer verbindt zich ertoe bij het hergebruik van het product geen inbreuk te maken op de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, of op enige andere wettelijke bepaling.

De licentienemer verbindt zich ertoe het product niet te hergebruiken voor commerciële doeleinden met enig winstoogmerk.

Artikel 5. Intellectuele eigendomsrechten

De licentiegever behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op het product, behoudens de rechten die expliciet in deze licentie zijn toegekend aan de licentienemer.

De licentienemer behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de werken die hij creëert op basis van het product, zonder evenwel afbreuk te doen aan de verplichtingen betreffende het hergebruik van het product in deze werken, zoals omschreven in deze licentie.

Artikel 6. Prijs

De toegang tot, de verstrekking en het hergebruik van het product zijn gratis.

Artikel 7. Einde van de licentie

De licentie geldt voor onbepaalde duur. Ze wordt automatisch beëindigd wanneer de licentienemer de voorwaarden ervan niet naleeft.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

Het product werd oorspronkelijk gecreëerd voor bepaalde doeleinden binnen de publieke taak van de licentiegever en de licentiegever geeft geen enkele garantie dat het product geschikt is voor andere doeleinden.

De licentiegever of de verstrekker levert het product in de staat zoals het zich bevindt en is niet verantwoordelijk voor de schade, opgelopen door de licentienemer en/of door derden als gevolg van het hergebruik van het product onder de bepalingen van deze licentie.

Artikel 9. Toepasselijk recht en beroepsprocedure

Het Belgische recht is toepasselijk. Geschillen over de inhoud of de uitvoering van deze licentie moeten worden voorgelegd aan de Beroepsinstantie inzake Openbaarheid van Bestuur en Hergebruik van Overheidsinformatie, volgens de voorwaarden vastgelegd in het decreet betreffende het hergebruik van overheidsinsformatie.

Informatie over de licentie

Dit is versie 1.2 van de Gratis Open Data Licentie voor Niet-Commercieel Hergebruik. Wanneer de Vlaamse overheid dit nodig acht, kan zij een nieuwe versie van de licentie aanbieden. De licentienemer kan echter de informatie die hij onder deze licentie heeft verkregen blijven hergebruiken indien hij dat wenst. Om alle soorten hergebruik toe te laten wordt deze licentie steeds aangeboden in combinatie met de Open Data Licentie tegen Billijke Vergoeding voor Commercieel Hergebruik.

Gebruik van de website

De Vlaamse overheid besteedt veel aandacht en zorg aan haar websites en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan de Vlaamse overheid niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.

De inhoud van de websites en de opgenomen hyperlinks kunnen steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Als de op of via deze website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal de Vlaamse overheid al het mogelijke doen om die zo snel mogelijk weg te werken. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. Klik daarvoor op 'Contact' in de navigatiebalk. De Vlaamse overheid spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. De Vlaamse overheid kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen.

De Vlaamse overheid kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van uw apparatuur, programma's of andere gegevens op uw computersysteem.

Cookies

Deze website kan gebruikmaken van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch op de harde schijf van uw computer bewaard worden. Cookies worden bij elk bezoek naar de beheerder van de website teruggestuurd en maken het mogelijk om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. Het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media doet er alles aan om de correcte werking van de site ook zonder cookies te garanderen.

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over deze website, neem dan contact op met de beheerder van de website.